Условия

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
НА Инфинити Холдингс ЕООД 
 

Съдържание:

ДЕФИНИЦИИ

I. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

III. СТОКИ И ПОРЪЧКИ

IIIa. ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

IIIб. УСЛУГА СЪВЕТИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМА – ЦЕНИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

IIIв. УСЛУГА МОНТАЖ – ЦЕНИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

IV. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

V. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

Vа. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА УСЛУГИ

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

VIа. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Инфинити Холдингс ЕООД , ЕИК: 205783506, наричано по-долу “VINTEZZA”, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес http://www.vintezza.bg, от друга страна.  

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес: http://www.vintezza.bg. При използване на сайта http://www.vintezza.bg, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес http://www.vintezza.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия. 

Към момента на публикуване на настоящите общи условия определени услуги на Доставчика може все още да не са налични/активни, независимо от посочването им в общите условия, и потребителите ще могат да се възползват от тях, когато станат налични/активни на интернет адрес http://www.vintezza.bg/.


ДЕФИНИЦИИ:  
  
Доставчик” – означава търговско дружество Инфинити Холдингс ЕООД , вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 205783506. Подробна информация за Доставчика и контакти за свързване с него се намира в раздел IX от Общите условия. 

Електронен магазин” – означава електронният магазин на Доставчика, който се намира на Сайта. 

Заявка за Услуга”– означава заявката на Потребителя за изпълнение на Услуга Монтаж или Услуга Обзавеждане. 

Общи условия” – означава настоящите Общи условия. 

Поръчка”– означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.

 „Потребител”– означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Електронния магазин. 
Потребителски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта.

Работни дни” – означава всички дни, с изключение дните на официалните празници, съботите и неделите. 

Сайт”– означава интернет адрес http://www.vintezza.bg.

Стока/и” – означава стоките предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин. 

Услуга Монтаж” – означава заявяваната електронно услуга по монтаж на мебели (без кухни), закупени от Доставчика.  

Услуга Съвети за обзавеждане на дома” – означава услугата „Съвети за обзавеждане на дома”, предлагана от Доставчика, която включва: едно посещение в жилището на Потребителя за вземане на размери и заснемане на помещения; две срещи (първата до един час, а втората до два часа продължителност) с интериорен консултант в магазин VINTEZZA; изготвяне на интериорен проект за жилищни помещения с продукти на VINTEZZA. 

Услуги” – означава Услуга Монтаж и Услуга Съвети за обзавеждане на дома. 

Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност. 

Цена на Поръчката” – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.

Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка. 

Цена на Услугата” – означава цената за Услуга Монтаж или Услуга Обзавеждане, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. 

Цена на Услуга Монтаж” – означава цената за Услуга Монтаж, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. 

Цена на Услуга Съвети за обзавеждане на дома” – означава цената за Услуга Съвети за обзавеждане на дома, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.


I. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

1. Доставчикът предоставя възмездно Стоки и Услуги от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя. Услугата Съвети за обзавеждане на дома се предоставя само за жилища разположени на територията на гр. София и населените места в област София-град. Услугата Монтаж се предоставя само за територията на гр. София и населените места в област София-град.   
 
2. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна. За предоставянето на Услуги Потребителят заплаща Цената на Услугата съгласно условията и сроковете на Общите условия. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Заявка е свързана със задължение за плащане от негова страна.         
 
3. Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките и Услугите, предлагани на Сайта, техните параметри и характеристики. Доставчикът има право да променя информацията, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
 
4. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време.  Доставчикът ще уведомява потребителите за всяко изменение в Общите условия в седемдневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от тях телефони, електронни пощи или адреси за кореспонденция.       

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

1. Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация. 

2. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят  предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. VINTEZZA може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на промяна в някои от данните по регистрационната форма, Потребителят се задължава в срок до 3 /три/ дни от промяната да актуализира съответните данни в Потребителския профил. Доставчикът не носи каквато и да било отговорност, ако Потребителят не изпълни задължението си по предходното изречение.           
 
3. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да:
- изиска от Потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или          
- закрие и/или изтрие съответната информация и/или да откаже на Потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги и/или да заличи изцяло регистрацията на Потребителя и/или да прекрати договора с него без да дължи предизвестие. 
 

Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, Заявка и/или Услуга, извършена във връзка с получената от Потребителя информация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени Поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.       

4. При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.
 
5. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта.        
 
6. Потребителският  профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки и Заявки, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. подобни.           
 
7. Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето "Приемам Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходния член от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 
 
8. Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.


III. СТОКИ И ПОРЪЧКИ         

1. Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация. VINTEZZA може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка без регистрация, Доставчикът има право да:
- изиска от Потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или          
- закрие и/или изтрие съответната информация и/или откаже на Потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.    

2. Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

3. Към всяка Стока от Сайта е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.          
 
4. Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай че Стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.        
 
5. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.
 
6. Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница на Потребителя. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка. 
 
7. Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:
 
•          Преглед на предлаганите Стоки;   
•          Добавяне на Стока/и във виртуална кошница на Потребителя;           
•          Вход/Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
•          Въвеждане на адреса за доставка;           
•          Потвърждение на начина на плащане;    
•          Финализиране на Поръчката.        
 
8. При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя системата на Електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика.   

9. До края на деня, в който Поръчката е направена Потребителят има право да я откаже като уведоми Доставчика за това на e-mail [email protected], като задължително да посочи номера на Поръчката, която отказва.

 

9.1. Ако Потребител е избрал доставка/получаване на поръчаните Стоки в търговски обект на Доставчика на територията на Република България и откаже Поръчката след изтичане на срока по предходната т. 9, договорът за продажба от разстояние се счита за прекратен. В този случай Доставчикът връща на Потребителя Цената на Стоката (ако е била заплатена предварително).          

10. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага с налична Стока, Доставчикът уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 5 /пет/ Работни дни след датата, на която Доставчикът е получил Поръчката. В тези случаи Доставчикът възстановява на Потребителя в пълен размер сумите, които същият е заплатил на Доставчика за закупуване на Стоките (ако такива суми са били заплатени от Потребителя). 

11. Ако в срок до 2 /два/ дни от получаване на Поръчка, Цената на Поръчката (съответно частта от Цената на Поръчката, която се заплаща по банков път или с дебитна/кредитна карта) не е получена по банковата сметка на Доставчика (когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път), Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.   
 
12. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение на Поръчката и/или информация, необходима за изпълнението й, включително по телефон или електронна поща. В случай че Потребителят откаже да предостави изискваното от Доставчика потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

 

IIIa. ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ           

 

1. Извършването на Заявка за Услуга и сключването на договор за предоставяне на Услуги с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Заявка за Услуга, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Заявка за Услуга без регистрация. Потребителят предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Заявка за Услуга без регистрация. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Заявка за Услуга без регистрация при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Заявка за Услуга без регистрация, Доставчикът има право да:
 

- изиска от Потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или          

- закрие и/или изтрие съответната информация и/или откаже на Потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Заявка за Услуга, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Заявка за Услуга без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни.

2. Сайтът приема Заявка за Услуга 24 часа в денонощието, всеки ден, след като съответната от Услугите стане налична/активна. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Услугите, които не се отнасят към основните характеристики на Услугите и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. 


3. Всички цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай че някоя от Услугите има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена по време на извършване на Заявката за Услуга, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

4. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в Услугите, техните цени и други характеристики, като Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

5. До потвърждаване на Заявката за Услуга Потребителят може да преглежда и променя заявяваната от Услугите и данните, свързани с конкретната заявка.
 

6. Заявката за Услуга се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:

 • Преглед на предлаганата Услуга;
 • Задаване на параметри във връзка с изпълнение на Услугата;
 • Вход/Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
 • Финализиране на Заявката за Услуга.

7. При финализиране на Заявката за Услуга и потвърждаването й от Потребителя, последният се задължава да заплати Цената на Услугата и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Заявката за Услуга е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на Заявката за Услуга от Потребителя системата на Доставчика изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Заявката за Услуга в системата на Доставчика.

8. Ако в срок до 2 (два) дни от получаване на Заявката за Услуга, Цената на Услугата не е получена по банковата сметка на Доставчика, Заявката за Услуга се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.
 

9. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение на Заявката за Услуга и/или информация, необходима за изпълнението й, включително по телефон или електронна поща. В случай че Потребителят откаже да предостави изискваното от Доставчика потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на Заявката за Услуга с или без допълнително уведомление на Потребителя.
 

IIIб. УСЛУГА СЪВЕТИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМА – ЦЕНИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

 

1. Цената на Услуга Съвети за обзавеждане на дома се уточнява с представител на магазин Vintezza. Точните размери на помещенията се потвърждават от сътрудник от партньорска фирма на Доставчика, който посещава дома на Потребителя, за да извърши измерване – така измерените площи са меродавни за определяне на точната Цена на Услуга Съвети за обзавеждане за дома. Ако измерването установи повече от заявените от Потребителя квадратни метри, разликата (ако същата подлежи на доплащане съгласно начина на изчисляване на Цената на Услуга Съвети за обзавеждане на дома) се заплаща при първата среща на Потребителя с интериорния консултант – в брой или с кредитна/дебитна карта (VISA, MasterCard или Maestro), и не подлежи на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите. Потребителят дължи допълнително заплащане в случай, че надхвърли предвидените за Услуга Съвети за обзавеждане на дома часове на срещите с интериорен консултант – съгласно цените/условията, посочени в т. 6 по-долу от настоящия раздел. Потребителят дължи допълнително заплащане в случай, че поиска промяна на изготвения в резултат на Услуга Съвети за обзавеждане на дома интериорен проект – съгласно цените/условията, посочени в т. 7 по-долу от настоящия раздел.
 

2. При подаване на Заявка за Услуга за заявяване на Услуга Съвети за обзавеждане на дома Потребителя посочва ден и час (от наличните свободни такива), в който желае да бъде организирана първа среща с интериорен консултант на Доставчика.
 

3. Преди първата срещата с интериорен консултант на Доставчика се извършва посещение на жилището на Потребителя от сътрудник от партньорска фирма на Доставчика, който взима размери и заснема съответните помещения. Доставчикът се свързва с Потребителя няколко дни преди запазения ден за първа среща, за да организира посещението.
 

4. На първата среща се предоставя информация, разглеждат се снимки и материали, уточняват се детайли по проекта (тип мебели, аксесоари, стил, индивидуални предпочитания и други подобни).
 

5. На втората среща Доставчикът представя цялостно предложение за обзавеждане с продукти VINTEZZA и предоставя ценова оферта, която включва стойността на продуктите, както и информация за дължимите такси за извършването на услугите доставка и монтаж.
 

6. Продължителността на първата среща е до 1 (един) астрономически час, а на втората – до 2 (два) астрономически часа. Всеки допълнително започнат астрономически час се заплаща отделно на цена 50 (петдесет) лева. Тези допълнителни плащания се правят при приключване на съответната среща – в брой или с кредитна/дебитна карта (VISA, MasterCard или Maestro), и не подлежат на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.
 

7. След приключването на втората среща Потребителят може да информира Доставчика в рамките на 20 (двадесет) календарни дни ако желае да направи промяна в предложения от Доставчика списък с продукти на VINTEZZA за закупуване - промените трябва да бъдат заявени посредством електронно съобщение на [email protected]. Ако исканите промени в продуктите налагат това или Потребителят изрично поиска промяна в интериорния проект, се определя нова среща в магазин VINTEZZA в гр. София, която се заплаща допълнително на стойност 50 (петдесет) лева за всеки започнат астрономически час. Плащането се прави при приключване на срещата – в брой или с кредитна/дебитна карта (VISA, MasterCard или Maestro), и не подлежи на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

 

8. Услуга Съвети за обзавеждане на дома се предоставя на адрес гр. София, ул. Тодор каблешков 53 (магазин VINTEZZA) - на този адрес се провеждат всички срещи с Потребителя.
 

9. Цената на Услугата Съвети за обзавеждане на дома се възстановява на Потребителя в пълен размер, ако Потребителят закупи всички предложени от Доставчика мебели във връзка с изготвения интериорен проект, реално заплатената цена (след приспадане на евентуално използвани отстъпки/ваучери) за тези продукти надвишава 1000 лева с ДДС и ако покупката бъде осъществена в рамките на 40 календарни дни от получаването на интериорния проект по време на втората среща с интериорния консултант на Доставчика. Цената на Услугата Съвети за обзавеждане на дома се възстановява под формата на ваучер за покупки, който може да бъде използван в рамките на 40 дни от издаването му. Ваучерът може да се използва единствено за покупка на стоки в магазин VINTEZZA в гр. София, България. Ваучерът не може да се използва за директно получаване на стока/и на цена равна или по-малка от стойността по ваучера - разликата между стойността по ваучера и цената на стоките се доплаща. Потребителят няма право да получава себестойността на ваучера в пари.
 

10. В случай че Потребителят промени мнението си и желае да се откаже от Услуга Съвети за обзавеждане на дома по време на посещението за взимане на размери на помещенията или по време на първата среща с интериорния консултант на Доставчика, Цената на Услугата Съвети за обзавеждане за дома се възстановява по банков път, по посочена от Потребителя банкова сметка (за което Потребителят дава изричното си съгласие с приемането на Общите условия). В случай че Потребителят промени мнението си и желае да се откаже от Услуга Съвети за обзавеждане на дома след приключване на първата среща интериорния консултант на Доставчика, Цената на Услугата Съвети за обзавеждане на дома не се възстановява, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.
 

11. Ако Потребителят желае допълнителни услуги - събиране на мебелите по интериорния проект от магазин VINTEZZA, доставка и/или монтаж той може да получи информация за съответните условия, цени и срокове в магазин VINTEZZA или на интернет адрес http://www.vintezza.bg/
 

IIIв. УСЛУГА МОНТАЖ – ЦЕНИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

1. Цената на Услуга Монтаж е в зависимост от цената и вида на закупените от Потребителя мебели. 

2. При изпращане на Заявка за Услуга за заявяване на Услуга Монтаж, Потребителят посочва ден и период на деня (от наличните свободни такива), в който желае да бъде извършена Услуга Монтаж. Доставчикът извършва единствено и само монтажните дейности посочени в Заявката за Услуга.

3. В деня за извършване на Услуга Монтаж, присъствието на Потребителят е задължително за уточняване на допълнителни подробности или въпроси, възникнали от страна на монтажния екип.

4. Потребителят следва да спазва следните условия във връзка с монтажа и помещението, в което той ще се извършва:

 • Помещението трябва да бъде почистено, с приключили строително-монтажни работи, наличие на електрозахранване и да има готова подова настилка. Без предварително предоставена схема на ВиК и електроинсталациите, Доставчикът не носи отговорност за нанесени повреди на същите при извършване на Услуга Монтаж.
 • Не се извършва прекрояване и/или преработка на мебелите, които се монтират.
 • Всички мебели по Заявката за Услуга трябва да бъдат предварително налични в помещението, в което ще се монтират.
 • След приключване на монтажната дейност, Потребителят трябва да направи оглед на извършената работа и задължително подписва приемо-предавателен протокол.

5. Доставчикът има право да отложи изцяло предоставянето на Услуга Монтаж, ако:

 • процесът на монтаж е прекъснат по вина на Потребителя;
 • някои от условията по предходната т. 4 не са изпълнени;

6. Ако работата на монтажния екип бъде прекъсната по вина на Потребителя, всяко последващо посещение за довършване на Услуга Монтаж се заплаща допълнително – 30 (тридесет) лева. Сумата може да бъде заплатена в брой - в магазин VINTEZZA в гр. София, по банков път или по друг начин, уточнен между Доставчика и Потребителя, като във всички случаи сумата трябва да бъде получена от Доставчика преди посещението.

7. Ако монтажът на мебелите бъде прекъснат и отложен, Потребителят трябва да направи оглед на извършената до прекъсването работа и задължително подписва приемо-предавателен протокол, в който се посочват извършените монтажни дейности и тези, които следва да бъдат довършени при последващо посещение. Денят и времето за повторно посещение се извършват по съгласуване между Доставчика и Потребителя, като последният следва да се свърже с Доставчика да поиска повторното посещение.

IV. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

1. Стоките се доставят до посочен от Потребителя адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на Потребителите на ръка срещу подпис. Когато поръчаните Стоки са с общо тегло над 20 кг., те се доставят само до входа на сградата, в която се намира адресът за доставка. В случай че Потребителят желае такива Поръчки (със Стоки с общо тегло над 20 кг.) да бъдат доставени до вратата на неговия апартамент, то следва да заплати допълнителна такса. Потребителят може да избере и доставка/получаване на Стоките в някой от търговските обекти на Доставчика на територията на Република България – в този случай Потребителят не дължи Цена на Доставка.

2. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Потребителя адрес, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Потребителят следва да се обади в срок до 2 /два/ Работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Ако Потребителят не се обади в посочения срок или при невъзможност за доставка и при второ посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните Стоки. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато Потребител неоснователно откаже да приеме дадена доставка. В случай на такова прекратяване на договора за продажба от разстояние, Доставчикът възстановява на Потребителя заплатената сума.

3. Сроковете за доставка на Стоките са, както следва:
(а) За доставка до адрес в рамките на гр. София, гр. Варна и гр. Бургас - 7 /седем/ работни дни; 
(б) За доставка до други населени места – 7 /седем/ работни дни;

(в) За доставка в търговски обект на Доставчика на територията на Република България: до Магазин VINTEZZA в гр. София – 3 работни дни; до търговкит обекти в други населени места - 7 /седем/ работни дни.        

При избран наложен платеж или Ваучер за подарък VINTEZZA (използван без комбинация с друг метод за плащане) като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на e-mail-а по раздел III, т. 8 от Общите условия. При избрано плащане по банков път или с дебитна/кредитна карта, съответно Ваучер за подарък VINTEZZA  в комбинация с плащане по банков път или с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика.  

3.1. При избрана доставка/получаване на поръчаните Стоки в търговски обект на Доставчика на територията на Република България, Потребителят е длъжен да получи Стоките от съответния търговски обект в срок до 3 /три/ дни от уведомяване по електронна поща или чрез СМС, че Стоките са доставени.

3.2. При забава на Потребител за получаване на Стоките в срока по предходната т. 3.1, Доставчикът има право едностранно и без да носи отговорност за това да развали договора за продажба от разстояние - изявлението за разваляне на Доставчика може да бъде отправено и по електронна поща на предоставения в Поръчката или в Потребителския профил адрес на електронна поща. В случай на разваляне Потребителят дължи на Доставчика неустойка поради развалянето на договора за продажба от разстояние в размер на 20 /двадесет/ лева. При такова разваляне Доставчикът връща на Потребителя Цената на Стоката, от която приспада размера на неустойката. Потребителят дава съгласието си Доставчикът да прихване едностранно размера на дължимата неустойка от Цената на Стоката и да върне на Потребителя съответния остатък от Цената на Стоката.

3.3. При избрана доставка/получаване на поръчаните Стоки в търговски обект на Доставчика на територията на Република България, ако Доставчикът е в забава за доставяне на Стоките с повече от 3 /три/ дни, Потребителят има право едностранно и без да носи отговорност за това да развали договора за продажба от разстояние - изявлението за разваляне на Потребителя може да бъде отправено и по електронна поща на [email protected] 

4. Цената на Доставката се определя в зависимост от теглото на Поръчката и мястото на доставка. Конкретната стойност на доставката се калкулира при извършване на Поръчката. При избрана доставка/получаване в търговски обект на Доставчика на територията на Република България Потребителят не дължи Цена на Доставка.         

5. Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.    

6. При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от получателя. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи (напр. нарушена цялост на опаковката; външни деформации на Стоките – изкривявания, надрасквания, счупени или наранени елементи/части или други подобни; липсваща касова бележка/фактура; липсващ придружаващ Стоката аксесоар), Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение, Потребителят незабавно уведомява Доставчика на e-mail [email protected]. Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите, като в допълнение Потребителят следва да уведоми Доставчика на e-mail [email protected] за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените Стоки или посочвайки нейният номер и дата         

7. При предаване на доставената Стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.      

8. Куриерите/превозвачите, които извършват доставките на Стоки се избират по усмотрение на Доставчика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

V. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:

•         Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: [email protected], че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние; 
•          Да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;  

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.        
 
2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.   
 
3. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП, при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Поръчката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) в законоустановения 14-дневен срок в съответствие с чл. 54, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

4. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
 

Vа.ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА УСЛУГИ

1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора от разстояние за услуга в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на сключване на договора. Потребителят предварително трябва да уведоми Доставчика на email: [email protected] – за Услуга Съвети за обзавеждане на дома, и на e-mail: [email protected]– за Услуга Монтаж, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора от разстояние за услуга. При неизпълнение на посоченото в предходното изречение условие Доставчикът запазва правото си да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП. 

2. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП, при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Услугата в законоустановения 14-дневен срок в съответствие с чл. 54, ал. 2 от ЗЗП.
 

3. Когато Потребител упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 49, ал. 9 ЗЗП (т.е. предоставянето на някоя от Услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване на правото на отказа от договора от разстояние) той заплаща на Доставчика пропорционалната сума на това (определена в разумни граници), което действително му е било предоставено до момента, в който Потребителят е уведомил Доставчика за упражняване правото на отказ.

4. Потребителят може да използва, но не е длъжен, следния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.
 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

1. Цената на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Стоката на Потребителя. Цената на Поръчката се дава на куриера/превозвача.
 • По банков път на посочена от Доставчика банкова сметка, преди получаване на поръчаната Стока – Потребителя следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на e-mail: [email protected], а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения e- mail: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката и три имена. В съобщението си по предходното изречение Потребителят може по свое желание да посочи и телефонен номер, на който да бъде осъществен контакт с него в случай че бъдат констатирани грешки/проблеми във връзка с плащането на Цената на Поръчката. Предоставянето на такъв телефонен номер от Потребителя би могло да улесни комуникацията в случаите на констатирани грешки/проблеми по предходното изречение, съответно това би могло да окаже влияние за по-бързото доставяне на поръчаната Стока в случаите на констатирани такива грешки/проблеми. 

С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.

2. При избрана доставка/получаване на поръчаните Стоки от търговски обект на Доставчика на територията на Република България, възможните начина за плащане са единствено дебитна/кредитна карта, по банков път или с Ваучер за подарък VINTEZZA, съобразно условията в т. 1 от настоящия Раздел VI.
 

VIа. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

1. Цената на Услугата Обзавеждане се заплаща само предварително, по един от следните начини:

 • С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал – при подаването на Заявка за Услуга. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro. Във всички случаи плащането трябва да бъде извършено преди посещението за взимане на размери на помещенията на Потребителя.
 • По банков път на посочена от Доставчика банкова сметка – в срок до 2 (два) от подаването на Заявката. Потребителя следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на e-mail hfadvice.sofia@ikea, а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения e- mail: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката и три имена. В съобщението си по предходното изречение Потребителят може по свое желание да посочи и телефонен номер, на който да бъде осъществен контакт с него в случай че бъдат констатирани грешки/проблеми във връзка с плащането на Цената на Услугата Монтаж. Предоставянето на такъв телефонен номер от Потребителя би могло да улесни комуникацията в случаите на констатирани грешки/проблеми по предходното изречение, съответно това би могло да окаже влияние за по-бързото предоставяне на Услуга Съвети за обзавеждане на дома в случаите на констатирани такива грешки/проблеми.

Допълнителните плащания във връзка с Услуга Съвети за обзавеждане на дома (ако и когато има такива) се извършват по начина, посочен в Общите условия.

2. Цената на Услугата Монтаж може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоките (когато заедно с поръчаните Стоки е заявена Услуга Монтаж), когато куриер/превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Стоката на Потребителя. Цената на Услугата Монтаж се дава на куриера/превозвача.
 • С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал – при подаването на Заявка за Услуга. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.
 • По банков път на посочена от Доставчика банкова сметка – в срок до 2 (два) от подаването на Заявката за Услуга. Потребителя следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на e-mail [email protected], а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения e- mail: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката и три имена. В съобщението си по предходното изречение Потребителят може по свое желание да посочи и телефонен номер, на който да бъде осъществен контакт с него в случай че бъдат констатирани грешки/проблеми във връзка с плащането на Цената на Услугата Монтаж. Предоставянето на такъв телефонен номер от Потребителя би могло да улесни комуникацията в случаите на констатирани грешки/проблеми по предходното изречение, съответно това би могло да окаже влияние за по-бързото предоставяне на Услуга Монтаж в случаите на констатирани такива грешки/проблеми.

Допълнителните плащания във връзка с Услуга Монтаж (ако и когато има такива) се извършват по начина, посочен в Общите условия.
 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ      

Доставчикът предоставя законовия 14-дневен, през който Потребителят има право да върне или замени закупени и неизползвани Стоки (с изключение на електроуреди, електрически крушки, батерии, саксийни растения, отрязани платове, специални поръчки (като разкроени плотове), сглобени/сглобявани и монтирани артикули и артикули с изменен външен вид, мостри, ваучери за подарък, продукти за домашни любимци, разопакован текстил за спалня (спално бельо, завивки, възглавници, протектори за матраци) и разопаковани топ матраци, детски матраци от отдел „VINTEZZA за деца“ и матраци SABOVIK и JOMNA) от Електронния магазин, при условията на настоящата точка. В случай че върнатите Стоки се върнат с оригинални запазени опаковки, Доставчикът възстановява на Потребителя реално заплатената за Стоките сума от страна на Потребителя (с изключение на заплатени суми за връщане, монтаж, демонтаж, транспорт и доставка) по банков път, по посочена от Потребителя банкова сметка. Ако целостта на опаковката е нарушена, Доставчикът предоставя ваучер за покупки в магазин VINTEZZA (България) на стойност, равна на реално заплатената за Стоките сума от страна на Потребителя (с изключение на заплатени суми за връщане, монтаж, демонтаж, транспорт и доставка), който ваучер е валиден 40 дни от датата на издаването му.  В този случай, ако Потребителят иска да му бъде върната заплатена от него сума, в уведомлението по предходното изречение той следва да посочи и банкова сметка за евентуалното й връщане.
 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ   

1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.    
 
2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.  
 
3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.   
 
4. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.   
 
5. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика. 
 
6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.     
 
7. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Общи условия не се прилагат. Доставчикът не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. Доставчикът уведомява Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.           
 
8. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието. Съгласно чл. 123 и чл. 126 от ЗЗП Потребителят (когато има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите) може да предяви рекламация за Услугите в срок до четиринадесет дни от откриване на несъответствието на Услугите с договореното. 

9. Доставчикът предоставя търговски гаранции за продуктите. Доставчикът има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции.     

10. Съгласно Директива 2013/11/ЕС, имате възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате уебсайта https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show за извънсъдебно уреждане на спора.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ          
 
1. Търговско наименование (фирма): Инфинити Холдингс ЕООД ; 
2. Единен идентификационен код: 205783506;  
3. Седалище и адрес на управление: гр. София,ул. Тодор Каблешков 53 (Магазин VINTEZZA);
4. ДДС №: BG205783506;    
5. Телефона за контакти: +359 2 996 4076;     
6. Електронна поща[email protected];      
7. Уебсайт:http://www.vintezza.bg.       
 

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез e-mail или по телефона, в рамките на работното време: от 10.00 до 20.00 часа, от понеделник до неделя.       
 
Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

Общите условия са последно актуализирани на 22.12.2019 г.

Сравнение на продукти